Opća pravila i uvjeti turističke agencije Tradrima d.o.o.

Travel Agency Tradrima d.o.o. General Terms and Conditions

1. OPĆE ODREDBE

1.1.  Ova opća pravila i uvjeti (nadalje u tekstu: Opći uvjeti) sastavni su dio ugovora (nadalje u tekstu: Ugovor) između TRADRIMA d.o.o. turističke agencije (nadalje u tekstu: Agencija) i putnika ili bilo kojeg drugog potrošača kao druge suprotne ugovorne strane (nadalje u tekstu: Korisnik).

1.2.  Odredbe različite od Općih uvjeta obvezujuće su za Agenciju samo ako Agencija na to pristane u obliku pisanog sporazuma.

1.3.  Opći uvjeti obvezujući su za Korisnika ako je Korisnik znao za njih i imao mogućnost s njima se upoznati. Uzima se da je Korisnik upoznat sa sadržajem Općih uvjeta u cijelosti te da ih u cijelosti prihvaća ako je izvršio narudžbu usluge i/ili zaključio Ugovor. Opći uvjeti objavljeni su na internetskim stranicama Agencije.

1.4.  Za pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima ili Ugovorom mjerodavno je materijalno pravo Republike Hrvatske.

1.5.  Agencija i Korisnik suglasno utvrđuju da ako bi bilo koja odredba Općih uvjeta ili Ugovora bila ništava ili pobojna ili nevaljana i/ili neprovediva u bilo kojem pogledu, tada, u mjeri u kojoj je to važećim propisima dopušteno, takva ništava ili pobojna ili nevaljana i/ili neprovediva odredba neće utjecati na valjanost ostalih odredbi Općih uvjeta i Ugovora

1.6.  Agencija i Korisnik suglasno utvrđuju da će na mjesto ništave ili pobojne ili nevaljane i/ili neprovedive odredbe Općih uvjeta ili Ugovora u svrhu uklanjanja nedostataka stupit će valjana odnosno provediva zamjenska odredba koja odgovara volji Agencije i Korisnika i koja proizlazi iz Općih uvjeta i Ugovora, a koja će gospodarskoj svrsi ništave ili pobojne ili nevaljane odnosno neprovedive odredbe i cijelog Ugovora biti što bliža. Isto vrijedi i u slučaju ako se ništavost ili pobojnost ili nevaljanost i/ili neprovedivost pojedine odredbe odnosi na određivanje neke obveze ili roka. U tom slučaju treba utvrditi pravno dopušten opseg obveze ili roka koji će namjeravanom biti što bliži.

1.7.  Agencija i Korisnik suglasno utvrđuju da se prilikom pozivanja koje od odredbe Općih uvjeta ili Ugovora na odredbe kojeg od pozitivnih propisa isto pozivanje odnosi na važeće odredbe citiranih pozitivnih propisa na dan sklapanja Ugovora.

1.8.  U slučaju izmijene i/ili dopune i/ili stavljanja van snage bilo koje odredbe pozitivnih propisa iz stavka 1.7. Općih uvjeta Agencija i Korisnik suglasno utvrđuju da će se u tom slučaju primijeniti odredbe stavka 1.6. Općih uvjeta.

1. GENERAL TERMS

1.1.  These general terms and conditions (hereinafter: General terms) are a component part of the agreement (hereinafter: the Agreement) between Tourist Agency TRADRIMA d.o.o. (hereinafter: the Agency) and the travel or any other customer contractor (hereinafter: the Customer)

1.2.  Provisions different from General terms are binding for the Agency only if those are accepted by the Agency in written Agreement.

1.3.  General terms are binding for the Customer if the Customer knew or had a chance to inform himself/herself about them. It is assumed that the Customer is aware of the General terms and it’s full content and accepts it fully when he/she orders the service and/or concludes an Agreement. General terms are published on the Agency’s website.

1.4.  Material law of the Republic of Croatia should be applicable for the issues not regulated by General terms or Agreement

1.5.  The Agency and the Customer have established by mutual agreement that if any of the provisions hereof would be void or challengeable of null and/or unenforceable in any respect, then, to the extent it would be allowed by valid regulations, such null and void or challengeable or void and/or unenforceable provision will not affect the validity of other provisions of General terms or related Agreements. .

1.6.  The Agency and the Customer have established by mutual agreement that in place of a void or challengeable or invalid and/or unenforceable provision hereof for purpose of removing deficiencies, a valid or enforceable substitutive provision will come into force that corresponds to the will of the the Agency and the Customer and resulting thereof that will be as close as possible to the economic purpose of the void or challengeable or unenforceable provision and the entire arrangement between the Agency and the Customer. The same applies in case if the nullity or challengeability or invalidity and/or unenforceability of the single provision apply to determining some obligation or term. In that case, it should be established a legally allowed extent of the obligation or term that will be as closer to the planned one.

1.7.  The Agency and the Customer have established by mutual agreement that when making reference to any of the provisions hereof to provisions of any of the positive regulations, the same reference is related to valid provisions of the quoted positive regulations on the day of concluding this contract.

1.8.  In case of amendments and/or putting out of force any of the provisions of the positive regulations as of the paragraph 1.7. hereof, the Agency and the Customer have established that in that case, provisions of the paragraph 1.6. hereof will apply.

2. PONUDA I SKLAPANJE UGOVORA

2.1.  Agencija osigurava usluge u skladu s objavljenim informacijama, opisima i rasporedom te prema potvrđenim rezervacijama, osim u slučaju okolnosti koje su izvan njezine kontrole.

2.2.  Ponuda dana od strane Agencije Kupcu na njegov upit ne obvezuje Agenciju. Ponude se kreiraju prema uvjetima koji su postojali u trenutku kada je ponuda kreirana. Agencija ne jamči mogućnost pružanja usluge niti to da će cijena usluge ostati nepromjenjena do trenutka kada Korisnik prihvati ponudu. Sve dok Korisnikov prihvat ponude nije zaprimljen, Agencija može prodati uslugu i pružiti ju ili rezervirati trećoj osobi.

2.3.  Iznimno od prethodnog stavka, ponuda obvezuje Agenciju ako je dana osobno Korisniku u direktnoj prisutnosti obiju ugovornih strana na licu mjesta, ali samo ako ju Korisnik prihvati odmah, ili ako ponuda sadrži u sebi takvu napomenu. U tom slučaju, ponuda obvezuje 5 radnih dana od dana kada je dana.

2.4.  Korisnikova narudžba smatrat će se upitom o sklapanju ugovora koji je Agencija obvezna razmotriti i na njega odgovoriti ponudom ili obrazloženim odbijanjem u roku od 5 radnih dana od upita ako je upit bio postavljen na daljinu, odnosno odmah ako su obje strane bile prisutne na licu mjesta u trenutku upita.

2.5.  Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada je pisani Ugovor utemeljen na prethodno prihvaćenoj ponudi potpisan od strane obiju ugovornih strana ili kada je očito potvrđen od strane obiju ugovornih strana na drugi primjeren način u skladu s hrvatskim materijalnim pravom.

2.6.  Bilo kakvi dodaci ili izmjene Ugovora proizvode pravne učinke samo ako ih je Agencija potvrdila u pisanom obliku.

2.7.  Prije sklapanja Ugovora Korisnik je obvezan Agenciji dati sve informacije potrebne za sklapanje ugovora, osobito informaciju o svom državljanstvu, adresi i kontaktu. U suprotnom, Agencija nije obvezna razmotriti Korisnikov upit i sklopiti Ugovor. Ako informacija nije istinita ili potpuna, Korisnik je odgovoran Agenciji za svu štetu koja može posljedično nastati.

2. OFFER AND EXECUTION OF THE AGREEMENT

2.1.  The Agency ensures services according to the published information, description and schedule in accordance with confirmed reservations except in circumstances beyond its control.

2.2.  Offer given by the Agency to the Customer further to an inquiry shall not be binding for the Agency. The offers are being created based upon the conditions existing at the moment of their creature. The Agency doesn’t guarantee the capability of service provision or that the price will remain unchanged until the Customer accepts an offer. As long as the Customer’s acceptance is not received, the Agency can sell the service and provide it to, or reserve it for, the third person.

2.3.  Exceptionally from the previous paragraph, the offer is binding for the Agency if being made personally in the direct presence of both parties at place but only if been accepted instantly or if it contains this kind of specific clause. If clause is included, the offer is binding for 5 working days from the date when it is made.

2.4.  The Customer’s order shall be considered as an inquiry about the execution of the agreement which the Agency is obligated to consider and to respond to either with an offer or an explained decline within 5 working days if the inquiry has been made on the distance or instantly if the parties are present at place.

2.5.  The Agreement shall be considered as executed when written Agreement based on the previously accepted offer is signed by both parties or when it is obviously confirmed by both parties in some other appropriate way according to Croatian material law.

2.6.  Any additional supplements or modifications of the Agreement shall be considered binding only if the Agency confirms them in written form.

2.7.  Before the execution of the Agreement, the Customer is obligated to provide the Agency with all the information necessary for execution of the Agreement, especially the information about his/her nationality, address and contact. If the information is not true or complete the Customer is liable for any damage that may occur to the Agency due to this fact.

3. OPISI I INFORMACIJE
3.1. Svi opisi i informacije o uslugama te stvarima i proizvodima uključenima u proces pružanja određene usluge koji mogu biti pronađeni na internetu, u prospektima, katalozima, cjenicima i prilozima ponude predstavljaju općenite i okvirne informacije, osim ako posebna izjava Agencije potvrđuje da su ti opisi i informacije precizni i obvezujući.

3.2. Svi prospekti, katalozi, cjenici, prilozi ponude i obavijesti dani Korisniku od strane Agencije o njezinim uslugama vlasništvo su Agencije i Korisnik nije ovlašten učiniti ih dostupnima trećim osobama bez pisane suglasnosti Agencije.

3. DESCRIPTIONS AND INFORMATION

3.1.  Any descriptions and information about the services or stuff and products involved in process of providing the particular service that may be found on web, in prospectuses, catalogues, price lists or letters attached to the offer are representing general and approximated information, unless the specific statement of the Agency confirms that those descriptions and information are accurate and binding. The Agency retains the right to change the technical characteristic of services or stuff and products involved in process of providing the service without any previous notification.

3.2.  All prospectuses, catalogues, price lists, letters attached to the offer or the offers and notifications provided by an Agency about it’s services to the Customer are property of the Agency and the Customer is not allowed to make them available to the third persons without the written consent of the Agency.

4. CIJENE

4.1.  Za naručenu uslugu Korisnik je obvezan platiti cijenu definiranu cjenikom koji je važeći u trenutku sklapanja Ugovora ili, ako je riječ o usluzi za koju cijena nije definirana cjenikom, cijenu koja je ugovorena Ugovorom prilikom njegovog sklapanja.

4.2.  U slučaju da se cijena naručene usluge iz bilo kojeg razloga promijeni između trenutka sklapanja ugovora i trenutka pružanja usluge i to dovede do povećanja ukupne cijene usluge za više od 10%, Korisnik je ovlašten otkazati Ugovor samo ako o tome u pisanom obliku obrazloženo obavijesti Agenciju, a Agencija nema pravo na nikakvu naknadu po toj osnovi.

4.3.  Sve su cijene izražene bruto (uključujući porez) i u kunama prema tečaju Hrvatske narodne banke na dan obračuna ili u eurima

4.4.  Cijena za uslugu uključuje osnovnu uslugu opisanu u cjeniku. Posebne/dodatne usluge nisu uključene u osnovnu cijenu. Korisnik je obvezan podmiriti dodatnu naknadu za te posebne/dodatne usluge. Svaka posebna/dodatna usluga mora biti posebno naručena od strane Korisnika.

4.5.  Cijene navedene u ponudama i programima Agencije utemeljene su na ugovornim odnosima Agencije i njezinih partnera i ne moraju se nužno poklapati s cijenama u mjestu gdje dolazi do pružanja usluga.

4. PRICES

4.1.  For the ordered service the Customer is obligated to pay the price defined in price list that is applicable at the moment when the Agreement has been executed or, if the price for the ordered service is not defined in price list, the price agreed in the Agreement when it has been executed.

4.2.  In case the price list is changed or the price of the ordered service is raised for any reason between the moment of the execution of an Agreement and the moment of provision of the service and this leads to the increase of the price for the full order by more than 10%, the Customer is allowed to cancel the order only by sending the elaborated written notification to the Agency and the Agency is not allowed to get any fee for it.

4.3.  All prices are expressed brutto (including the tax) and in Croatian kuna according to the exchange rate of Croatian National Bank on the billing day or in Euro.

4.4.  The price for the service includes the basic service as described in the price list. Special/Additional services are services that are not initially included in the price. The Customer is obligated to settle the additional fee for these special/additional services. Any special/additonal service must be specifically ordered by the Customer.

4.5.  The prices listed in Agency’s offers and programs are based upon agreements executed with it’s business partners and do not necessarily match the prices available on spot where the providing of the service is being occurred. Possible differences in prices cannot be subject to complaint.

5. PRUŽANJE USLUGA

5.1.  Usluge ponuđene od strane Agencije najčešće neposredno pružaju profesionalci u onom gospodarskom području na koje se usluga odnosi, primjerice dentalne i wellness usluge pružaju odgovarajuće stručne institucije i/ili stručno osoblje, a koji su poslovni partneri Agencije (nadalje u tekstu: Pružatelji usluge).

5.2.  Kada nije neposredni pružatelj usluge, Agencija je obvezna organizirati naručenu uslugu za Korisnika s Pružateljem usluge u skladu sa sadržajem Ugovora i potvrditi rezervaciju Korisniku u obliku pisane isprave koja sadrži točan datum i vrijeme rezervacije, opće podatke o pružatelju usluge i informaciju o mjestu u kojem će usluga biti pružena, popis usluga koje će biti pružene Korisniku i informaciju o cijeni pune usluge i posebne zahtjeve Korisnika naznačene Agenciji i uključene u Ugovor (vidi članak 4.4.). Isprava s ovim informacijama sastavni je dio Ugovora.

5.3.  Agencija je obvezna osigurati da naručena usluga bude pružena od strane profesionalca i u skladu s pravilima odnosne struke.

5.4. Agencija osigurava Korisniku da cijena definirana Ugovorom pokriva u potpunosti uslugu kako je specificirana Ugovorom. Bilo kakva dodatna plaćanja na temelju usluga koje su naknadno dodane bilo od strane Korisnika bilo od strane Pružatelja usluge moraju biti prethodno iskomunicirane i ugovorene s Agencijom, u suprotnom to ne podilazi pod područje odgovornosti Agencije

5. PROVIDING OF SERVICES

5.1.  The services offered by the Agency are usually directly provided by professionals in the business area to which the nature of the service is referred to, e.g. dental or wellness services are provided by proper professional institutions and/or professional staff, which are business partners of the Agency (hereinafter: the Service providers).

5.2.  When not providing the service directly by itself, the Agency is obligated to arrange the ordered service for Customer with the Service provider in accordance with the content of the Agreement and to confirm the reservation to the Customer in a written letter that contains exact date and time of reservation, general information about the Service provider and information about the location where the services will be provided, list of the services that will be provided to the Customer and information about the price of the full service and special requirements of the Customer notified to the Agency and involved in the arrangement (see Article 4.4.). The letter with the listed information is a component part of the Agreement.

5.3.  The Agency is obligated to ensure that the ordered service is provided by professionals and in accordance with the rules of the particular profession.

5.4.  The Agency ensures to the Customer that the price of the service defined in the Agreement covers the full arrangement as defined in the Agreement. Any additional payments based on the services additionally added either by Customer or the Service provider must be previously communicated and arranged with the Agency, otherwise it doesn’t fall into the area of any responsibility of the Agency.

6. ODGOVORNOST ZA KVALITETU USLUGE I ŠTETU

6.1.  Agencija je u cijelosti odgovorna za kvalitetu usluge kada je sama neposredni pružatelj usluge. Korisnik mora prijaviti svoj prigovor Agenciji najkasnije neposredno nakon što je usluga pružena, u suprotnom prigovor neće biti razmatran.

6.2.  Odgovornost za štetu isključena je kada su usluge bile pružene u skladu s Općim uvjetima i Ugovorom, a prigovor Kupca utemeljen je jedino na njegovom subjektivnom nezadovoljstvu kvalitetom usluge. Također, nema odgovornosti za štetu ako je Korisnik sam uzrokovao štetu ili je uzrokovana njegovim nepoštivanjem Općih uvjeta, Ugovora ili hrvatskog prava.

6.3.  Kada nije neposredni pružatelj usluge, Agencija ne odgovara za štetu koja bi Korisniku nastala uslijed pružanja usluge od strane Pružatelja usluge.

6.4.  Korisnik je odgovoran Agenciji za bilo kakvu štetu uzrokovanu njegovim nepoštivanjem Općih uvjeta ili Ugovora.

6.5.  Korisnik nije ovlašten izravno ugovarati bilo kakav sporazum sa Pružateljem usluge koji se odnosi na osluge za koje je sklopio Ugovor s Agencijom. Ako Korisnik ugovori takvo što s Pružateljem usluge, to će se smatrati kršenjem Ugovora i Korisnik će biti odgovoran za štetu Agenciji u iznosu njezine provizije za takve usluge, kao i za bilo kakvu drugu štetu do koje može doći.

6. RESPONSIBILITY FOR THE QUALITY OF SERVICE AND LIABILITY FOR DAMAGE

6.1.  The Agency is fully responsible for the quality of the service if it is provided directly by the Agency. The Customer must report his complaint to the Agency latest immediately after the service is provided, otherwise the complaint will not be considered.

6.2.  The liability for any damage is excluded if the services were provided in accordance with the General terms and the Agreement and the complaint of the Customer is based only on his/her subjective dissatisfaction with the quality of the service. Also, there is no liability if the Customer caused the damage by himself/herself or by not obeying General terms, the Agreement or Croatian material law.

6.3.  When not providing the service by itself, the Agency cannot be considered liable for the damages that may occur within the process of providing services by Service provider.

6.4.  The Customer is liable to the Agency for any damage caused by not obeying General terms or an Agreement.

6.5.  The Customer is not allowed to directly execute any kind of agreement with Service provider related to the services for which he/she executed the Agreement with the Agency. If he/she does so, it shall be considered as a breach of the Agreement and the Costumer will be liable to the Agency for the amount of the agency’s fee for such a services and for any further damages occurred.

7. RJEŠAVANJE/PODNOŠENJE PRIGOVORA

7.1. Ako je kvaliteta usluge ispod standarda, Korisnik može zahtijevati kompenzaciju podnoseći pisani prigovor. Svaki Korisnik ima pravo podnijeti prigovor za plaćenu uslugu koja mu nije bila pružena. Svaki Korisnik mora podnijeti prigovor zasebno.

7.2. Primarno, Korisnik je obvezan surađivati s predstavnikom Agencije, kao i s Pružateljem usluge u dobroj vjeri s ciljem otklanjanja uzroka prigovora. Ako Korisnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, Agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.

7.3. Ako ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, Korisnik je ovlašten poslati pisani prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora Agenciji e- mailom na marina@sanadria.com ili poštom na adresu Tradrima d.o.o., Trg Petra Svačića 14, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, najkasnije u roku od 3 dana od završetka pružanja usluge. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 3 dana nakon završetka rezervacije.

7.4. Agencija će razmotriti svaki valjano podnesen prigovor Korisnika i odgovoriti pisanim očitovanjem u primjerenom roku, ali najkasnije u roku od 15 dana od primitka prigovora. Agencija neće razmatrati prigovore Korisnika podnesene izvan roka od 3 dana iz prethodnog stavka ili prigovore u situacijama kada Korisnik nije prije podnošenja prigovora pokušao riješiti problem s predstavnikom Agencije ili Pružateljem usluge, osim ako se to nije moglo očekivati od Korisnika zbog posebnih okolnosti, koje u tom slučaju trebaju biti obrazložene u pisanom prigovoru. Kada nije bila neposredni pružatelj usluge, a prigovor Korisnika se odnosi na to kako je usluga izvršena, Agencija može otkloniti svoju odgovornost i u odgovoru na prigovor samo uputiti Korisnika da se sa svojim prigovorom obrati neposredno Pružatelju usluge.

7.5. Dok Agencija ne donese odluku o prigovoru, Korisnik se odriče prava tražiti posredovanje bilo koje treće strane ili institucije, davanja informacija u medije, kao i prava na podnošenje tužbe.

7.6.  Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo Korisnika na nadoknadu bilo kakve daljnje štete.

7.7.  Agencija se ne može smatrati odgovornom za situacije i događaje izvan njezine kontrole koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo Korisnika, a ne tiču se direktno kvalitete rezervirane usluge (npr. loše vrijeme, prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine, rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl.).

7. HANDLING/FILING OF COMPLAINTS
7.1. If the quality of services is below-standard, the Customer can request compensation by filing a writing complaint. Every Customer has a right to file a complaint for paid services which were not provided. Each Customer must file a complaint separately.

7.2. Firstly, the Customer is obligated to cooperate with the Agency representative as well as with the Service provider in a well-intentioned manner so that the cause of the complaint can be resolved. Should the Customer not accept the proposed solution that corresponds with the service rendered on spot, the Agency is not obligated to take additional complaints into consideration.

7.3. If the problem is not resolved on spot following the intervention, the Customer is allowed to submit a written and explained complaint along with the supporting documents as well as any photographs to support the complaint to the Agency by e-mail at marina@sanadria.com or to the following addressTradrima d.o.o., Trg Petra Svačića 14, 10 000 Zagreb, Croatia, no later than 3 days after the provision of the service is done.

7.4. The Agency will consider any valid Customer’s complaint and will reply with the written answer in an appropriate time, but no later than 15 days after the complaint is received. The Agency will not consider the Customer’s complaint which was not sent within the 3-day deadline from the previous paragraph or if the Customer didn’t try to solve the issue on spot with the representative od the Agency or the Service provider before the written complaint, unless this could not have been expected from the Customer because of the specific circumstances that should be, in that case, explained in the written complaint. If the Agency didn’t provide the service directly by itself and the Customer’s complaint is related to how the service has been provided, the Agency may renounce its liability in its reply to the Customer’s complaint and refer the Customer to send its complaint to the Service provider.

7.5. Until the decision has been made by the Agency, the Customer waves the right to involve a third party or other institutions, publicly disclose information as well as file a lawsuit.

7.6. The highest amount of compensation per complaint can only reach the material equivalent of the part of the service which is an object of the complaint. This excludes the Customer’s right to be compensated for any further damages.

7.7. The Agency cannot be held responsible for situations and events beyond its control that can result in the dissatisfaction of customers and are not a directly related to the quality of the arranged service (for example a bad weather, crowds, lost or stolen property, war, riots, strike, terroristic acts, sanitary disorder, natural disaster, traffic accident, sudden and uncommon traffic jams, intervention of authorities, sudden changes of schedule or time-tables, delays of flight or other vehicles, weather distresses etc.).

8. PLAĆANJE

8.1.  Plaćanje dospijeva odmah u trenutku kada Ugovor bude sklopljen i Korisnik je dužan platiti cijenu pune usluge Agenciji neovisno o tome tko je Pružatelj usluge.

8.2.  U slučaju da Korisnik ne ispuni svoju obvezu plaćanja na vrijeme, Agencija je ovlaštena odbiti izvršenje usluge dok račun ne bude plaćen.

8.3.  Ako nije drugačije ugovoreno, plaćanje se vrši putem bankovnog transfera i Korisnik je dužan snositi sve troškove bankovnog transfera.

8. PAYMENTS

8.1.  The payment is due at the exact moment when the Agreement has been executed and the Customer is obligated to pay the price of the service fully to the Agency no matter who is the Service provider.

8.2.  In case the Customer didn’t fulfill it’s obligation to pay on time, the Agency is allowed to deny the provision of the service until the bill is paid.

8.3.  If different terms are’t agreed in the Agreement, the payment is conducting via bank transfer and the Customer is obligated to settle all the costs of this bank transfer.

9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

9.1.  Korisnik daje osobne podatke svojom slobodnom voljom. Osobni podaci Korisnika potrebni su radi pružanja traženih naručenih usluga. Isti podaci mogu biti korišteni za internu komunikaciju. Agencija je obvezna štititi osobne podatke Korisnika, a osobito štititi ih od iznošenja izvan države ili davanja trećim osobama osim za svrhe pružanja naručenih usluga. Osobni podaci bit će čuvani u bazi podataka u skladu s odlukom Agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

9.2.  Prihvaćajući Opće uvjete, Korisnik daje odobrenje da se njegovi osobni podaci koriste za promotivne ponude Agencije.

9. PERSONAL INFORMATION SECURITY

9.1.  The Customer provides personal information of his/her own free will. Customer’s personal information is required for processing requested services. The same information shall be used for inter-communication. The Agency is under obligation to protect personal information of the Customer and especially to protect the information from being taken out of the country or given to a third party except for the purposes of carrying out requested services. The personal information will be kept in a database in accordance with the Agency’s decision on the method used for collecting, processing and securing personal information.

9.2.  With the acceptance of General terms, the Customer gives permission for his/her personal information to be used for promotional offers of the Agency.

10. IZMJENE I ODUSTANAK OD ARANŽMANA; OTKAZ UGOVORA
10.1.Agencija pridržava pravo napraviti promjene u vezi s rezervacijama ili jednostrano raskinuti Ugovor djelomično ili u cijelosti bez obveze naknade štete Korisniku u slučaju okolnosti koje ne mogu biti predviđene, izbjegnute niti otklonjene (vidi članak 2.1.).

10.2.Agencija pridržava pravo otkazati rezervaciju u slučaju postojanja opravdanog razloga, osobito ako je Pružatelj usluge otkazao rezervaciju.

10.3.Agencija pridržava pravo promjene termina pružanja usluge ili drugih uvjeta rezervacije u slučaju postojanja opravdanog razloga, osobito ako je do promjene došlo zbog nekog događaja ili radnje na strani Pružatelja usluge.

10.4.Korisnik je ovlašten zamijeniti rezerviranu uslugu samo s onom u istoj ili višoj kategoriji cijene i samo ako to nije nemoguće ili povezano s nerazumnim teškoćama ili troškovima Agencije. Ovo pravo Korisnika može se isključiti ili ograničiti Ugovorom.

10.5.Korisnik je ovlašten odustati od rezervacije samo na temelju obrazloženog pisanog zahtjeva iz kojeg proizlazi osnovanost odustanka i to ne kasnije od dana koji je u Ugovoru definiran kao krajnji rok za otkaz, odnosno, ako krajnji rok za otkaz nije definiran Ugovorom, najkasnije 14 dana prije dana koji je određen kao dan početka pružanja usluge. Takav odustanak je valjan samo ako je Agencija na njega dala pisanu suglasnost. U tom slučaju Agencija ima pravo na naknadu za odustanak u razmjernom dijelu pune cijene nerealizirane usluge koji je dio definiran Ugovorom. Ako te definicije nema u Ugovoru, naknada za odustanak iznosi 30% pune cijene nerealizirane usluge.

10.6.U slučaju neosnovanog odustanka Korisnika, Agencija ima pravo na naknadu za odustanak u visini pune cijene nerealizirane usluge.

10.7.Svako Korisnikovo ponašanje koje dovede do toga da usluga ne može biti pružena, kao što je nepojavljivanje u potrebno vrijeme i/ili na mjestu gdje je usluga trebala biti pružena, smatrat će se kao neosnovani odustanak od rezervacije iz članka 10.6. Općih uvjeta.

10.8.U svakom slučaju, bez obzira na naknadu za odustanak, Agencija uvijek ima pravo na naknadu svih stvarnih troškova koje je imala u vezi s ispunjenjem ugovora u slučaju odustanka od ugovora na strani Korisnika.

10.9.Na otkaz rezervacije od strane Korisnika iz članka 10.5. Općih uvjeta, podnošenje pisanog zahtjeva i suglasnost Agencije na otkaz primjenjuju se na odgovarajući način odredbe dijela 7. Općih uvjeta o rješavanju/podnošenju prigovora, osim odredaba o rokovima. Eventualni spor proizašao iz izostanka suglasnosti Agencije na otkaz Korisnika iz članka 10.5. Općih uvjeta ili spor u vezi s osnovanosti Korisnikovog razloga za otkaz Korisnika, Korisnik je dužan pokušati riješiti primjenom dijela 7. Općih uvjeta, a podredno primjenom dijela 11. Općih uvjeta.

10. CHANGES AND CANCELLATIONS OF AN ARRANGEMENT; TERMINATION OF CONTRACT
10.1.The Agency retains the right to make changes regarding reservations or unilaterally terminate the Contract partially or fully without an obligation to compensate the damage to the Customer in the event of circumstances that cannot be predicted, avoided or removed (see Article 2.1.).

10.2.The Agency retains the right to cancel the reservation in case of reasonable grounds, especially if the Service provider has cancelled the reservation.

10.3. The Agency retains the right to change the date or conditions of providing the service in case of reasonable grounds, especially if those changes were caused by an act of the Service provider or any happening on it’s side.

10.4.The Customer is allowed to switch the reserved arrangement only with prior notification to the Agency and only for an arrangement in the same or higher price category compared to the arranged one and if it is not impossible or resulting with an unreasonable efforts or costs for the Agency. This Customer’s right may be excluded or restricted in the Contract.

10.5. The Customer is allowed to cancel the reservation only based upon an explained written request from which the substantiality of cancellation is obvious and no later than the day which is as the latest day for cancellation defined in an Agreement, or, if the Agreement doesn’t define such date, 14 days before the day designated as the day when the providing of service starts. This cancellation is valid only if the Agency gives it’s written consent to it. In that case, the Agency has a right to charge cancellation fee in amount of particular percentage of the full price of the unrealized reservation, which percentage is defined in Contract. If there is no such definition in the Contract, the cancellation fee is 30% of the full price of the unrealized reservation.

10.6. In case of Customer’s unsubstantial cancellation, the cancellation fee is 100% of the full price of the unrealized reservation.

10.7. Any Customer’s behaviour that caused the circumstances in which the service cannot be provided, such as not appearing in the appropriate place and/or time, will be assumed as an unsubstantial cancellation of the reservation from Article 10.6. of General terms.

10.8. In any case, regardless of the cancellation fee, the Agency always has a right to fully compensate from the Customer it’s actual costs related to fulfilling the Contract if the Contract is cancelled by the Customer. 10.9. General terms prescribed in article 7. are applicable in an appropriate manner on Customer’s cancellation prescribed by article 10.5. of General terms, filing of written request and Agency’s consent on the cancellation, with the exception of the provisions related to deadlines. Any possible dispute that may arise because of absence of Agency’s consent from article 10.5 of General terms or any dispute related to the substantiality of Customer’s cancellation, the Customer is obligated to try to resolve in accordance with the part 7. of General terms or subsidiary in accordance with the part 11. of General terms.

11. RJEŠAVANJE SPOROVA I JURISDIKCIJA
11.1.Korisnik i Agencija sporazumno utvrđuju da će pokušati mirno riješiti sve sporove koji bi proizašli u vezi s njihovim odnosima, Ugovorom ili Općim uvjetima.

11.2.Korisnik i Agencija sporazumno utvrđuju da će svi sporovi proizašli iz njihovog Ugovora ili Općih uvjeta, uključujući sporove koji se odnose na pitanje njihove valjanosti, postojanja, kršenja, otkaza i/ili raskida i pravnih posljedica navedenog biti rješavani pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

11. RESOLUTION OF DISPUTES AND COURT JURISDICTION
11.1.The Customer and the Agency have established by mutual agreement that they will try to amicably solve all disputes arising in connection to their relations, Agreement or General terms.

11.2.The Customer and the Agency have established by mutual agreement that all disputes arising from their Agreement or General terms, including disputes that are related to questions of it’s valid occurrence and/or infringement, cancellation and/or termination and to legal effects arising thereof, will be solved in front of the competent Court in Zagreb.

12. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

12.1.Ako su Ugovorom neki uvjeti uređeni drugačije nego uvdje, na konkretan odnos primjenuje/-u se odredba/- e Ugovora umjesto odgovarajuće/-ih odredbi Općih uvjeta. Pritom to ne utječe na primjenjivost onih odredbi Općih uvjeta koje nisu suprotne Ugovoru.

12.2.Opći uvjeti stupaju na snagu na dan 01.09.2018. godine.

12.3.Opći uvjeti su važeći do donošenja novih općih pravila i uvjeta koji će sadržavati odredbu o prestanku važenja Općih uvjeta od strane Agencije.

12. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

12.1.If some provisions of the Contract are regulating the same matter differently from these General terms, this/those provision(s) from the Contract is/are applicable instead of the commensurable provision(s) from General terms. In so doing, this doesn’t affect the applicability of the provisions from General terms that are not opposite to the Contract.

12.2.General terms are entering into force with the day 01.09.2018.

12.3.General terms are applicable until new general terms and conditions that are announcing derogation of General terms are announced by the Agency and entered into force.

Contact Us
close slider

  Or just send us an e-mail directly at
  Email: info@sanadria.com
  Mobile, WhatsAPP, Viber +385 91 222 2139

  Our Address.
  Tradrima d.o.o.
  Trg Petra Svačića 14
  10 000, Zagreb, Croatia
  OIB: 30304939866
  Temeljni kapital: 20.000,00 kuna